1397/2/28 4216 بازدید زمان بازدید برج میلاد از اول مهرماه ساعت 9 الی 21 می باشد؛ بازدید کنندگان تا ساعت 20:30 می توانند از گیشه بلیط تهیه نمایند.
image

زمان بازدید برج میلاد از اول مهرماه  ساعت 9 الی 21 می باشد؛ بازدید کنندگان تا ساعت 20:30 می توانند از گیشه بلیط تهیه نمایند.

print