1398/8/14 73 بازدید برگزاری جلسه بررسی سیستم مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست در برج میلاد
image

برج ميلاد تهران در راستاي تمديد گواهي سيستم مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست از سوي سامانه  HSEشهرداري تهران، گزارش ویژه ای را با حضور ممیزهای یک شرکت ایتالیایی و نمایندگان شهرداری تهران ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، جلسه ارائه گزارش در خصوص چگونگي اجراي سيستم مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست با حضور ممیزهای شرکت QMS ايتاليا و سامانه HSE شهرداري تهران با حضور مديرعامل برج میلاد برگزار شد.

در این جلسه، در خصوص تعهد و رهبري برج میلاد نسبت به سيستم HSE-MS(Management System)  صحبت و تبادل نظر شد.

همچنین گزارش داده شد که پیش از این جلسات  در دفاتر معاونت ها  بهمراه مديران هر معاونت و ارائه مستندات مربوط به چگونگي روند اجرايي سيستم بهداشت ، ايمني و محيط زيست از سوي هر معاونت برگزار و  در جلسه اختتاميه خروجي مربوط به چگونگي اجراي  HSE-MS(Management System ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، اين گواهي نشان دهنده سطح مطلوب ايمني ، بهداشت و محيط زيست در مجموعه برج ميلاد تهران خواهد بود. این گواهی پس از بررسی های لازم از سوی سامانه  HSEشهرداری تهران و در صورت تایید نهایی به برج میلاد اهدا می شود.

print