1. آیا شما ساکن شهر تهران هستید؟


2. جنسیت؟


3. سن؟
4. مدرک تحصیلی؟


5. نحوه آشنایی شما با پرتال برج میلاد ؟

1. نظر شما در مورد طراحی ظاهری سایت؟
2. سرعت بارگذاری سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
3. نظر شما در رابطه باارائه خدمات پرتال؟
1. نحوه برخورد کارکنان مجموعه برج میلاد با شما چگونه بوده است؟
2. نظر شما در مورد موزه های برج؟
3. نظر شما در مورد دلفیناریوم؟
4. نظر شما در مورد قسمت لیزریوم؟
5. نظر شما در مورد سکوی دید باز و گنبد آسمان ؟
6. نظر شما در مورد مراکز خرید برج میلاد ؟
7. نظر شما در مورد رستوران های برج میلاد ؟
ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه