1398/2/17
نوبت دوم آگهي تامين نيروي انساني

 نوبت دوم آگهي تامين نيروي انساني مجرب  که شرایط آن به شرح ذیل است:

 

ادامه مطلب...

1398/2/17
فراخوان نوبت اول آگهي تامين نيروي انساني

   فراخوان نوبت اول آگهي تامين نيروي انساني مجرب که شرایط به شرح به ذیل است: 

ادامه مطلب...

1397/12/12
فراخوان نوبت دوم تجهیز سیستم های صوتی

 نوبت دوم فراخوان انجام كليه مراحل اجرايي اعم از طراحي، جانمايي، خريد، نصب،تجهيز و ارتقاء سيستم هاي صوت و نور سالن اصلي و اپراتوري، نگهداري و تعميرات سيستم هاي صوت و نور سالن اصلي و سالن هاي فرعي مركز همايش هاي بين المللي که شرایط شرکت در این فراخوان به شرح ذیل است:.

ادامه مطلب...

1397/12/7
فراخوان تجهیز سیستم های صوت و نور

فراخوان انجام كليه مراحل اجرايي اعم از طراحي، جانمايي، خريد، نصب،تجهيز و ارتقاء سيستم هاي صوت و نور سالن اصلي و اپراتوري، نگهداري و تعميرات سيستم هاي  صوت و نور سالن اصلي و سالن هاي فرعي مركز همايش هاي بين المللی برج میلاد که شرایط شرکت در این فراخوان به شرح ذیل است:

ادامه مطلب...

1397/11/27
مزایده نوبت دوم رستوران گردان

 شرایط شرکت در نوبت دوم مزایده  بهره برداري موقت از رستوران گردان به شرح ذیل است: 

ادامه مطلب...

1397/11/15
مزایده نوبت اول رستوران گردان برج میلاد

 نوبت اول مزايده بهره برداري موقت از رستوران گردان در سايت برج ميلاد تهران به تاريخ روز سه شنبه مورخ 97/11/09 که شرایط شرکت در این مزایده به شرح ذیل است:.

ادامه مطلب...

1397/10/19
مزایده رستوران گردان- نوبت دوم

نوبت دوم مزايده بهره برداري موقت از رستوران گردان  برج ميلاد تهران که شرایط شرکت در این مزایده به شرح ذیل است:

 

ادامه مطلب...

1397/10/18
مزایده رستوران گردان- نوبت اول

نوبت اول مزايده بهره برداري موقت از رستوران گردان برج میلاد که شرایط شرکت در این مزایده به شرح ذیل است:

ادامه مطلب...

1397/10/4
مزایده نوبت دوم پارکینگ

مزایده نوبت دوم پارکینگ مجموعه برج میلاد و اعلام شرایط شرکت در این مزایده که به شرح ذیل است:

ادامه مطلب...

1397/10/4
مزایده نوبت اول پارکینگ

   مزايده بهره برداري موقت از فضاي پاركينگ هاي مجموعه برج میلاد که شرایط شرکت در این مزایده به شرح ذیل است: 

 

ادامه مطلب...