1396/9/20
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه ترامپولین پارک- نوبت اول

کلیه اشخاص حقوقی می بایست تقاضای کتبی و تصویر مدارک  درخواستی را به واحد قراردهادی برج میلاد ارسال نمایند. 
ادامه مطلب...


1396/9/11
آگهی نوبت دوم تجدید مزایده بهره برداری از فضای کانکس تاکسی سرویس

متقاضیان با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به واحد قرادادهای برج میلاد مراجعه نمایند.
ادامه مطلب...


1396/7/18
آگهی تجدید مناقصه (نوبت اول)

شرکت برج میلاد تهران (بهره‌بردار مجموعه‌ی برج میلاد - وابسته به شهرداری تهران) در نظر دارد اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم‌های تصویربرداری، نودال، ترجمه‌ی همزمان سالن اصلی و سالن‌های ف...
ادامه مطلب...


1396/4/14
مزایده بهره برداری موقت از فضای شربتخانه برج میلاد تهران - نوبت دوم

مزایده بهره برداری موقت از فضای شربتخانه برج میلاد تهران - نوبت دوم
ادامه مطلب...


1396/4/12
مزایده بهره برداری موقت از فضای شربتخانه برج میلاد تهران - نوبت اول

مزایده بهره برداری موقت از فضای شربتخانه برج میلاد تهران - نوبت اول
ادامه مطلب...


1396/3/6
آگهی مناقصه اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری، نودال، ترجمه همزمان و استودیوی مرکز همایش های برج میلاد تهران

آگهی مناقصه اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری، نودال، ترجمه همزمان و استودیوی مرکز همایش های برج میلاد تهران
ادامه مطلب...