1396/7/18
آگهی تجدید مناقصه (نوبت اول)

شرکت برج میلاد تهران (بهره‌بردار مجموعه‌ی برج میلاد - وابسته به شهرداری تهران) در نظر دارد اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم‌های تصویربرداری، نودال، ترجمه‌ی همزمان سالن اصلی و سالن‌های ف...
ادامه مطلب...


1396/4/14
مزایده بهره برداری موقت از فضای شربتخانه برج میلاد تهران - نوبت دوم

مزایده بهره برداری موقت از فضای شربتخانه برج میلاد تهران - نوبت دوم
ادامه مطلب...


1396/4/12
مزایده بهره برداری موقت از فضای شربتخانه برج میلاد تهران - نوبت اول

مزایده بهره برداری موقت از فضای شربتخانه برج میلاد تهران - نوبت اول
ادامه مطلب...


1396/3/6
آگهی مناقصه اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری، نودال، ترجمه همزمان و استودیوی مرکز همایش های برج میلاد تهران

آگهی مناقصه اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری، نودال، ترجمه همزمان و استودیوی مرکز همایش های برج میلاد تهران
ادامه مطلب...


1396/3/2
آگهی مناقصه اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری، نودال، ترجمه همزمان و استودیوی مرکز همایش های برج میلاد تهران

آگهی مناقصه اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری، نودال، ترجمه همزمان و استودیوی مرکز همایش های برج میلاد تهران
ادامه مطلب...


1396/1/20
آگهی نوبت اول تجدید مزایده صنایع دستی واقع در زیرگذر

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 50000 تومان جهت خرید اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه کنند.  مهلت دریافت خرید اسناد 10 روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم است.
ادامه مطلب...


1396/1/20
آگهی نوبت اول تجدید مزایده بوفه طبقه همکف (لابی مرکز همایش های برج میلاد)

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 50000 تومان جهت خرید اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه کنند.  مهلت دریافت خرید اسناد 10 روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم است. تاریخ چاپ آگ...
ادامه مطلب...