1398/5/30
آگهی نوبت دوم تجدید مناقصه بیمه جامع برج میلاد

متقاضیان می توانند از تاریخ این آگهی (30/5/98) به مدت 10 روز با به همراه داشتن معرفینامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمایند.

ادامه مطلب...

1398/5/28
نوبت اول آگهی تجدید مناقصه عمومی بیمه جامع برج میلاد

متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی (چهارشنبه 30/5/98) با به همراه داشتن معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمایند.

ادامه مطلب...

1398/5/14
آگهی مناقصه نوبت دوم بیمه جامع برج میلاد

پوشش بیمه ای تمامی اماکن و اموال برج میلاد تهران و سایر اماکن در اختیار این مجموعه

ادامه مطلب...

1398/5/14
آگهی مناقصه نوبت اول بیمه جامع برج میلاد

پوشش بیمه ای تمامی اماکن و اموال برج میلاد تهران و سایر اماکن در اختیار این مجموعه

ادامه مطلب...

1398/5/14
نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی پست برق فوق توزیع برج میلاد

راهبری، سرویس،نگهداری و تعمیرات سیستم ها و تجهیزات واقع در پست برق فوق توزیع 63/20 کیلوولت  

ادامه مطلب...

1398/5/14
مناقصه عمومی پست برق فوق توزیع برج میلاد

راهبری، سرویس،نگهداری و تعمیرات سیستم ها و تجهیزات واقع در پست برق فوق توزیع 63/20 کیلوولت  

ادامه مطلب...

1398/2/17
نوبت دوم آگهي تامين نيروي انساني

 نوبت دوم آگهي تامين نيروي انساني مجرب  که شرایط آن به شرح ذیل است:

 

ادامه مطلب...

1398/2/17
فراخوان نوبت اول آگهي تامين نيروي انساني

   فراخوان نوبت اول آگهي تامين نيروي انساني مجرب که شرایط به شرح به ذیل است: 

ادامه مطلب...

1397/12/12
فراخوان نوبت دوم تجهیز سیستم های صوتی

 نوبت دوم فراخوان انجام كليه مراحل اجرايي اعم از طراحي، جانمايي، خريد، نصب،تجهيز و ارتقاء سيستم هاي صوت و نور سالن اصلي و اپراتوري، نگهداري و تعميرات سيستم هاي صوت و نور سالن اصلي و سالن هاي فرعي مركز همايش هاي بين المللي که شرایط شرکت در این فراخوان به شرح ذیل است:.

ادامه مطلب...

1397/12/7
فراخوان تجهیز سیستم های صوت و نور

فراخوان انجام كليه مراحل اجرايي اعم از طراحي، جانمايي، خريد، نصب،تجهيز و ارتقاء سيستم هاي صوت و نور سالن اصلي و اپراتوري، نگهداري و تعميرات سيستم هاي  صوت و نور سالن اصلي و سالن هاي فرعي مركز همايش هاي بين المللی برج میلاد که شرایط شرکت در این فراخوان به شرح ذیل است:

ادامه مطلب...