1398/7/20
آگهی نوبت سوم مزایده بهره برداری از رستوران گردان برج میلاد

شرایط شرکت در مزایده نوبت سوم رستوران گردان برج میلاد به شرح ذیل است:

ادامه مطلب...

1398/7/14
نوبت دوم مزایده عمومی بهره برداری از رستوران گردان

نوبت دوم مزایده عمومی بهره برداری از رستوران گردان به تاریخ 98/7/13 منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/7/9
مزایده نوبت اول بهره برداری از رستوران گردان برج میلاد

مزایده نوبت اول بهره برداری از رستوران گردان برج میلاد از صبح امروز (سه شنبه 9 مهرماه) آغاز شد. 

ادامه مطلب...

1398/5/30
آگهی نوبت دوم تجدید مناقصه بیمه جامع برج میلاد

متقاضیان می توانند از تاریخ این آگهی (30/5/98) به مدت 10 روز با به همراه داشتن معرفینامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمایند.

ادامه مطلب...

1398/5/28
نوبت اول آگهی تجدید مناقصه عمومی بیمه جامع برج میلاد

متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی (چهارشنبه 30/5/98) با به همراه داشتن معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمایند.

ادامه مطلب...

1398/5/14
آگهی مناقصه نوبت دوم بیمه جامع برج میلاد

پوشش بیمه ای تمامی اماکن و اموال برج میلاد تهران و سایر اماکن در اختیار این مجموعه

ادامه مطلب...

1398/5/14
آگهی مناقصه نوبت اول بیمه جامع برج میلاد

پوشش بیمه ای تمامی اماکن و اموال برج میلاد تهران و سایر اماکن در اختیار این مجموعه

ادامه مطلب...

1398/5/14
نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی پست برق فوق توزیع برج میلاد

راهبری، سرویس،نگهداری و تعمیرات سیستم ها و تجهیزات واقع در پست برق فوق توزیع 63/20 کیلوولت  

ادامه مطلب...

1398/5/14
مناقصه عمومی پست برق فوق توزیع برج میلاد

راهبری، سرویس،نگهداری و تعمیرات سیستم ها و تجهیزات واقع در پست برق فوق توزیع 63/20 کیلوولت  

ادامه مطلب...

1398/2/17
نوبت دوم آگهي تامين نيروي انساني

 نوبت دوم آگهي تامين نيروي انساني مجرب  که شرایط آن به شرح ذیل است:

 

ادامه مطلب...