معاون بازرگانی

 

 

سید صادق پژمان

معاون برنامه ریزی

و منابع انسانی

sample4
حسین قدس ولی

معاون فرهنگی

و گردشگری

sample4
حامد بی آزار

معاون فنی و نگهداشت

 

 

sample3
حمید جوانی

معاون مالی

 

 

sample4
احمد حسن آبادی

مدیر بازرسی

 

 

sample3
ابولفضل جعفری

مدیر حراست

 

 

sample4
عباس عباسی

مشاور و مدیر حوزه

 

 

sample4
جعفر امیرآبادی