معاون بازرگانی

 

 

سید صادق پژمان

معاون برنامه ریزی

 

sample4
حسین قدس ولی

معاون فرهنگی

و گردشگری

sample3
زهره مونسان

معاون فنی و نگهداشت

 

 

sample3
مهدی علیپور

معاون مالی

و پشتیبانی

 

sample4
احمد حسن آبادی

مدیر حراست

 

 

sample4
عباس عباسی

مشاور و مدیر حوزه

ریاست

 

sample4
جعفر امیرآبادی