مدیرعامل برج میلاد شهر تهران

نام و نام خانوادگی: علی درویش پور

سمت: مدیرعامل برج میلاد تهران

سوابق شغلی: قائم مقام شهرداری منطقه 2 ، قائم مقام شهردار منطقه 21

رزومه
ملاقات