بسته های بازدید

490.000 ریال (سکوی دید باز، گنبد آسمان، موزه شهرداری، موزه مشاهیر)
190.000 ریال (سکوی دید باز)