بسته های بازدید

350.000 ریال (سکوی دید باز، گنبد آسمان، موزه شهرداری، موزه مشاهیر)
120.000 ریال (سکوی دید باز)