1396/3/6 247 بازدید آگهی مناقصه اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری، نودال، ترجمه همزمان و استودیوی مرکز همایش های برج میلاد تهران
image
آگهی مناقصه اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری، نودال، ترجمه همزمان و استودیوی مرکز همایش های برج میلاد تهران
1 - متقاضیان با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500،000 ریال جهت خرید اسناد به امور قراردادهای شرکت برج میلاد تهران مراجعه نمایند.
2- مهلت خرید اسناد 10 روز پس از انتشار این آگهی می باشد
print