1396/3/27 207 بازدید تجدید مناقصه اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویربرداری، نودال، ترجمه همزمان و استودیوی مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران - نوبت دوم
image

متقاضیان با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ پانصدهزار ریال جهت خرید اسناد به امور قراردادهای برج میلاد تهران مراجعه نمایند.

چاپ نوبت دوم آگهی مناقصه روز شنبه مورخ 27 خرداد 96 بوده است.

print