1396/4/12 241 بازدید مزایده بهره برداری موقت از فضای شربتخانه برج میلاد تهران - نوبت اول
image
مزایده بهره برداری موقت از فضای شربتخانه برج میلاد تهران - نوبت اول

متقاضیان با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500،000 ریال جهت خرید اسناد مزایده به واحد قراردادهای برج میلاد تهران مراجعه نمایند.

نوبت چاپ اول آگهی مورخ 96/4/12

print