1396/7/18 194 بازدید آگهی تجدید مناقصه (نوبت اول)
image
شرکت برج میلاد تهران (بهره‌بردار مجموعه‌ی برج میلاد - وابسته به شهرداری تهران) در نظر دارد اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم‌های تصویربرداری، نودال، ترجمه‌ی همزمان سالن اصلی و سالن‌های فرعی مرکز همایش‌های بین‌المللی مجموعه‌ی برج میلاد تهران را از طریق مناقصه‌ی عمومی به بخش خصوصی واگذار کند. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می‌آید.

الف: مدت انجام خدمات: یک سال


ب: محل ارائه‌ی خدمات: مجموعه‌ی برج میلاد تهران


ج: شرایط متقاضی:
۱_ اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای رزومه‌ی کاری
۲_ ارائه‌ی مجوز رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳_ ارائه‌ی سوابق نصب تجهیزات صدا و تصویر حرفه‌ای و برودکست
۴_ ارائه‌ی سوابق بهره‌برداری و پشتیبانی فنی تجهیزات صدا و تصویر در استودیوها و سالن‌های آمفی تئاتر
۵_ دارا بودن مدرک رسمی از آموزشگاه‌های معتبر فنی و حرفه‌ای، دانشگاهی و یا صداوسیما

د: محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادها: تهران، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، ورودی همت شرق، کنارگذر اختصاصی برج میلاد تهران، طبقه‌ی منفی یک ساختمان برج، ورودی یک، امور قراردادها
تلفن: ۸۵۸۵

ه: شماره حساب خرید اسناد: پرداخت مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره‌ی ۱۰۰۹۰۰۰۰۰۰ بانک شهر، شعبه‌ی برج میلاد تهران، کد ۳۲۵، به نام شرکت برج میلاد تهران

و: شماره حساب واریز مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: پرداخت مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارصد میلیون ریال) به حساب سپرده‌ی شماره‌ی ۷۰۰۲۳۰۸۴۰۴ بانک شهر، شعبه‌ی برج میلاد تهران، کد ۳۲۵، به نام شرکت برج میلاد تهران

ز: مهلت ارائه‌ی اسناد: ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه‌ی پیشنهاد به منزله‌ی قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شرکت برج میلاد تهران در رد یا قبول یک یا کلیه‌ی پیشنهادها مختار است. مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج گردیده و شرکت‌کنندگان باید مدارک را پس از اخذ، با قید قبولی مهر و امضا نموده و در پاکت‌های لاک‌ومهرشده تحویل نمایند. ضمناً هزینه‌ی چاپ هر دو آگهی به عهده‌ی برنده‌ی مناقصه است.

شرکت برج میلاد تهران

print