1396/9/7 134 بازدید آگهی مزایده عمومی بهره برداری از فضای کانکس تاکسی سرویس مجموعه برج میلاد تهران- نوبت اول
image
خرید اسناد از روز شنبه مورخ 96/9/11 همزمان با چاپ آگهی نوبت دوم امکانپذیر است.متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500،000 ریال جهت خرید اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد تهران مراجعه نمایند.
print