1397/6/31 82 بازدید آگهی تعمیر و نگهداری سامانه های حوزه فناوری اطلاعات و سیستم های نظارت
image

    آگهی مناقصه عمومی شرکت برج میلاد برای تعمیر و نگهداری حوزه فناوری اطلعات و سیستم های نظارت

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، شرایط متقاضیان بدین شرح است:

 متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم   97/07/02  با  بهمراه داشتن معرفی نامه کتبی جهت خرید اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمایند.


print