1397/6/31 69 بازدید آگهی تجدید مزایده بهره برداری موقت از فضای تریاهای طبقات چهارم و هفتم سازه راس
image

نوبت اول تجدید مزایده بهره برداری موقت از فضای تریاهای طبقات چهارم و هفتم سازه راس

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، شرایط متقاضیان بدین شرح اعلام شده است:

متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم از 31 شهریور ماه با بهمراه داشتن معرفی نامه کتبی جهت خرید اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمایند. 

ارائه فیش واریزی به مبلغ 500000 ریال به شماره حساب 1009000000 بانک شهر شعبه برج میلاد تهران جهت خرید اسناد الزامی است.

print