1397/7/3 107 بازدید تجدید آگهی نوبت دوم کافی شاپ راس سازه
image

  آگهی نوبت دوم تجدید مزایده بهره برداری موقت از فضای تریاهای طبقات چهارم و  هفتم سازه راس

 

متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 97/07/02 با بهمراه داشتن معرفی نامه کتبی جهت خرید اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمایند.

ارائه فیش واریزی به مبلغ 500000 به شماره حساب 1009000000 بانک شهر شعبه برج میلاد تهران جهت خرید اسناد الزامیست. 
 

  متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 97/07/02 با بهمراه داشتن معرفی نامه کتبی جهت خرید اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمایند.

ارائه فیش واریزی به مبلغ 500000 به شماره حساب 1009000000 بانک شهر شعبه برج میلاد تهران جهت خرید اسناد الزامیست. 


  متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 97/07/02 با بهمراه داشتن معرفی نامه کتبی جهت خرید اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمایند.

ارائه فیش واریزی به مبلغ 500000 به شماره حساب 1009000000 بانک شهر شعبه برج میلاد تهران جهت خرید اسناد الزامیست. 


  متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 97/07/02 با بهمراه داشتن معرفی نامه کتبی جهت خرید اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمایند.

ارائه فیش واریزی به مبلغ 500000 به شماره حساب 1009000000 بانک شهر شعبه برج میلاد تهران جهت خرید اسناد الزامیست. 


print