1397/8/14 46 بازدید مزايده بهره برداري موقت از غرفه عرضه ميان وعده،صبحانه و انواع نوشيدني هاي سرد و گرم
image

آگهی نوبت اول مزايده بهره برداري موقت از غرفه عرضه ميان وعده،صبحانه و انواع نوشيدني هاي سرد و گرم در سايت برج ميلاد تهران 

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، متقاضيان مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم (97/08/15) با بهمراه داشتن معرفي نامه كتبي جهت خريد اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمايند.2

- ارائه فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 1009000000 بانك شهر شعبه برج ميلاد تهران جهت خريد اسناد الزاميست. 

print