1397/8/20 63 بازدید آگهی غرفه عرضه ميان وعده،صبحانه و انواع نوشيدني
image

 شرایط  شرکت در نوبت دوم بهره برداري موقت از غرفه عرضه ميان وعده،صبحانه و انواع نوشيدني هاي سرد و گرم به شرح ذیل است:

متقاضيان مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي (97/08/15) با بهمراه داشتن معرفي نامه كتبي جهت خريد اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمايند.2ارائه فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 1009000000 بانك شهر شعبه برج ميلاد تهران جهت خريد اسناد الزاميست
 
print