1397/8/30 29 بازدید مناقصه نوبت دوم اپراتوری
image
نوبت دوم مناقصه اپراتوري،نگهداري،تعمير،ارتقاء و تجهيز سيستم هاي تصويربرداري ،نودال و ترجمه همزمان مركز همايش هاي بين المللي  

شرایط شرکت در مناقصه به شرح ذیل است:

1- متقاضيان مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي  (97/08/21) با بهمراه داشتن معرفي نامه كتبي جهت خريد اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمايند.

2- ارائه فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 1009000000 بانك شهر شعبه برج ميلاد تهران جهت خريد اسناد الزاميست.

 

print