1397/11/15 83 بازدید مزایده نوبت اول رستوران گردان برج میلاد
image

 نوبت اول مزايده بهره برداري موقت از رستوران گردان در سايت برج ميلاد تهران به تاريخ روز سه شنبه مورخ 97/11/09 که شرایط شرکت در این مزایده به شرح ذیل است:.

1- متقاضيان مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم (97/11/14) با بهمراه داشتن معرفي نامه كتبي جهت خريد اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمايند.2- ارائه فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 1009000000 بانك شهر شعبه برج ميلاد تهران جهت خريد اسناد الزاميست. 
print