1397/11/27 128 بازدید مزایده نوبت دوم رستوران گردان
image

 شرایط شرکت در نوبت دوم مزایده  بهره برداري موقت از رستوران گردان به شرح ذیل است: 

متقاضيان مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي  (97/11/14) با بهمراه داشتن معرفي نامه كتبي جهت خريد اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمايند.2- ارائه فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 1009000000 بانك شهر شعبه برج ميلاد تهران جهت خريد اسناد الزاميست. 
print