1397/12/7 67 بازدید فراخوان تجهیز سیستم های صوت و نور
image
فراخوان انجام كليه مراحل اجرايي اعم از طراحي، جانمايي، خريد، نصب،تجهيز و ارتقاء سيستم هاي صوت و نور سالن اصلي و اپراتوري، نگهداري و تعميرات سيستم هاي  صوت و نور سالن اصلي و سالن هاي فرعي مركز همايش هاي بين المللی برج میلاد که شرایط شرکت در این فراخوان به شرح ذیل است:
 متقاضيان مي توانند حداكثر ظرف مدت 6 روز از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم (97/12/07) با بهمراه داشتن معرفي نامه كتبي جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي به واحد قراردادها مراجعه نمايند..
print