1397/12/12 95 بازدید فراخوان نوبت دوم تجهیز سیستم های صوتی
image

 نوبت دوم فراخوان انجام كليه مراحل اجرايي اعم از طراحي، جانمايي، خريد، نصب،تجهيز و ارتقاء سيستم هاي صوت و نور سالن اصلي و اپراتوري، نگهداري و تعميرات سيستم هاي صوت و نور سالن اصلي و سالن هاي فرعي مركز همايش هاي بين المللي که شرایط شرکت در این فراخوان به شرح ذیل است:.

1- متقاضيان مي توانند حداكثر ظرف مدت 6 روز از تاريخ انتشار اين آگهي (97/12/07) با بهمراه داشتن معرفي نامه كتبي جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفيبه واحد قراردادها مراجعه نمايند.


print