1398/2/17 104 بازدید فراخوان نوبت اول آگهي تامين نيروي انساني
image

   فراخوان نوبت اول آگهي تامين نيروي انساني مجرب که شرایط به شرح به ذیل است: 

1- متقاضيان مي توانند حداكثر ظرف مدت 10روز از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم (98/02/14) جهت خريد اسناد مناقصه به واحد قراردادها مراجعه نمايند.2- ارائه فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 1009000000 بانك شهر شعبه برج ميلاد تهران جهت خريد اسناد مناقصه الزاميست.
print