1398/2/17 217 بازدید نوبت دوم آگهي تامين نيروي انساني
image

 نوبت دوم آگهي تامين نيروي انساني مجرب  که شرایط آن به شرح ذیل است:

 

1- متقاضيان مي توانند حداكثر ظرف مدت 10روز از تاريخ انتشار اين آگهي  (98/02/14) جهت خريد اسناد مناقصه به واحد قراردادها مراجعه نمايند.2- ارائه فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 1009000000 بانك شهر شعبه برج ميلاد تهران جهت خريد اسناد مناقصه الزاميست.
print