1398/5/14 27 بازدید نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی پست برق فوق توزیع برج میلاد
image

راهبری، سرویس،نگهداری و تعمیرات سیستم ها و تجهیزات واقع در پست برق فوق توزیع 63/20 کیلوولت  

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، متقاضیان ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی (14 مردادماه 98)، می بایست با معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمایند.

print