1398/5/14 41 بازدید آگهی مناقصه نوبت دوم بیمه جامع برج میلاد
image

پوشش بیمه ای تمامی اماکن و اموال برج میلاد تهران و سایر اماکن در اختیار این مجموعه

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، متقاضیان می بایست ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر این آگهی (14 مرداد ماه 98) به همراه معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمایند.

print