1398/5/28 16 بازدید نوبت اول آگهی تجدید مناقصه عمومی بیمه جامع برج میلاد
image

متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی (چهارشنبه 30/5/98) با به همراه داشتن معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمایند.

واحد قراردادها واقع در مجموعه برج میلاد، ساختمان اداری، جنب رستوران ایوان طبقه دوم می باشد. تلفن تماس 8585، واحد قرادادها.

print