1398/5/30 26 بازدید آگهی نوبت دوم تجدید مناقصه بیمه جامع برج میلاد
image

متقاضیان می توانند از تاریخ این آگهی (30/5/98) به مدت 10 روز با به همراه داشتن معرفینامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمایند.

واحد قراردادها در ساختمان اداری جنب رستوران ایوان طبقه دوم واقع شده است.

print