1398/7/14 39 بازدید نوبت دوم مزایده عمومی بهره برداری از رستوران گردان
image

نوبت دوم مزایده عمومی بهره برداری از رستوران گردان به تاریخ 98/7/13 منتشر شد.

.متقاضیان می توانند با به همراه داشتن فیش واریزی به مبلغ 2000000ریال ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی دوم (98/7/13) جهت خرید اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه نمایند.

 

print