1398/7/20 99 بازدید آگهی نوبت سوم مزایده بهره برداری از رستوران گردان برج میلاد
image

شرایط شرکت در مزایده نوبت سوم رستوران گردان برج میلاد به شرح ذیل است:

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال تا تاریخ 98/7/29 جهت خرید اسناد، تکمیل و تحویل اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه نمایند.

print