1398/8/12 35 بازدید آگهی نوبت اول مزایده بهره برداری موقت از کافه رستوران آبشار
image

نوبت اول مزایده بهره برداری موقت از کافه رستوران آبشار منتشر شد.

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2000000 ریال تا تاریخ 25/8/98 جهت خرید اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه کنند.

print