1398/8/19 39 بازدید آگهی تجدید نوبت اول مزایده بهره برداری از رستوران گردان برج میلاد
image

شرایط شرکت در مزایده رستوران گردان برج میلاد به شرح ذیل است:

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال از تاریخ 21/8/98 الی 30/8/98جهت خرید اسناد، تکمیل و تحویل اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه نمایند.

print