1398/8/21 44 بازدید آگهی تجدید نوبت دوم مزایده رستوران گردان برج میلاد
image

شرایط شرکت در مزایده رستوران گردان برج میلاد به شرح ذیل است

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال از تاریخ 21/8/98 الی 30/8/98جهت خرید اسناد، تکمیل و تحویل اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه نمایند.

print