1398/9/11 15 بازدید تجدید مزایده نوبت دوم بخش صوت و نور مرکز همایش های برج میلاد
image

آگهی نوبت دوم مزایده بهره برداری موقت از حق انحصاری فروش خدمات صوت و نور در کلیه سالن های مرکز همایش های برج میلاد منتشر شد.

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2000000 ریال از تاریخ 11/9/98 لغایت 24/09/98  جهت خرید اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه نمایند

print