سالن های سینما

سالن 4
گشت 2
16:00
20:00
14:00
18:00
سالن 5
ماجرای نیمروز
14:15
16:15
18:15
20:15