میزان رضایت خود را از هماهنگی های مربوطه پیش از انجام بازدید، چگونه ارزیابی می کنید ؟

میزان رضایت خود را از استقبال و همراهی حین بازدید افسران تشریفات چگونه ارزیابی می کنید ؟

میزان رضایت خود را از نحوه برخورد پرسنل حفاظت فیزیکی مجموعه چگونه ارزیابی می کنید ؟

میزان رضایت خود را از نظافت عمومی مجموعه اعم از معابر، طبقات و ... چگونه ارزیابی می کنید ؟

میزان رضایت شما از کافه ویونا چگونه است ؟

میزان رضایت شما از رستوران ایوان چگونه است ؟

میزان رضایت شما از رستوران گردان چگونه است ؟

میزان رضایت شما از رستوران ویژه چگونه است ؟

میزان رضایت خود را از اطلاعات، توضیحات و زبان افسران تشریفات چگونه ارزیابی می کنید ؟

میزان رضایت خود را از مسیرهای ورودی و عوامل پارکینگ چگونه ارزیابی می کنید ؟

میزان رضایت خود را از سرویس دهی و نحوه برخورد پرسنل آسانسور چگونه ارزیابی می کنید ؟

میزان رضایت کلی خود از بازدید از برج میلاد تهران را چگونه ارزیابی می کنید ؟

ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه