مدیر حراست

 

 

sample4
عباس عباسی

مدیر بازرسی

 

 

sample3
ابولفضل جعفری

معاون برنامه ریزی

و توسعه منابع انسانی

sample4
حسین قدس ولی

معاون مالی

 

 

sample4
احمد حسن آبادی

معاون بازرگانی

 

 

پژمان

معاون فنی و نگهداشت

 

 

sample3
حمید جوانی

معاون فرهنگی

و گردشگری

sample4
حامد بی آزار

مشاور و مدیر حوزه

 

 

sample4
جعفر امیرآبادی