1396/1/20
آگهی نوبت اول تجدید مزایده صنایع دستی واقع در زیرگذر

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 50000 تومان جهت خرید اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه کنند.  مهلت دریافت خرید اسناد 10 روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم است.
ادامه مطلب...


1396/1/20
آگهی نوبت اول تجدید مزایده بوفه طبقه همکف (لابی مرکز همایش های برج میلاد)

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 50000 تومان جهت خرید اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه کنند.  مهلت دریافت خرید اسناد 10 روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم است. تاریخ چاپ آگ...
ادامه مطلب...


1396/1/20
آگهی نوبت اول مناقصه صوت و نور مرکز همایش های برج میلاد( به روش BOT)

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 50000 تومان جهت خرید اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه کنند.  مهلت دریافت خرید اسناد 10 روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم است. تاریخ چاپ آگ...
ادامه مطلب...