سوالات متداول

1 - سوال: از چه روش هایی می توانم اقدام به خرید بلیت بازدید نمایم؟
پاسخ: شما می توانید از دو طریق اقدام به خرید بلیت بازدید نمایید:
1- به صورت حضوری با خرید از گیشه بلیت فروشی
2 - به صورت آنلاین و از سایت برج میلاد
____________________________________________________________________________
2 - سوال: آیا بدون داشتن کارت اعتباری ،می توان به صورت آنلاین بلیت خریداری کرد؟
پاسخ: خیر جهت پرداخت مبلغ بلیت باید اطلاعات مربوط به کارت اعتباری درج شود.
____________________________________________________________________________
3 - سوال: برای خرید اینترنتی بلیت ، چه اطلاعاتی نیاز است ؟
پاسخ: شماره تلفن همراه ، شماره کارت اعتباری ، رمز دوم کارت ، رمز CVV2 و تاریخ انقضا کارت
____________________________________________________________________________
4 - سوال: آیا با هر کارت اعتباری می توان اقدام به خرید بلیت به صورت آنلاین کرد ؟
پاسخ: بله با هر کدام از کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب می توان بلیت اینترنتی خریداری نمود.
____________________________________________________________________________
5 - سوال: تا چه تعداد بلیت به صورت آنلاین می توان خریداری کرد؟
پاسخ: محدودیت خرید ندارد شما می توانید بهر تعداد بلیت که نیز دارید خریداری نمایید.
____________________________________________________________________________
6- سوال: آیا من می توانم از خارج کشور هم بلیت رزرو کنم ؟
پاسخ: بله با استفاده از کارت های اعتباری بانک های ایرانی می توانید خریداری نمایید.
____________________________________________________________________________
7- سوال: آیا امکان خرید بلیت برای هر بخش به صورت جداگانه هست ؟
پاسخ: در حال حاضر بسته های بلیت به صورت زیر میباشد:
بسته کامل :شامل سکوی دید باز +گنبد آسمان +موزه شهرداری +موزه مشاهیر
- بسته بازدید از سکوی دید باز :واقع در تراز 282 متری برج میلاد تهران
- بلیت ورودی کافه تریا: واقع در تراز 462 متری برج میلاد تهران
- بلیت لیزریوم :واقع در گذرگاه برج میلاد تهران
____________________________________________________________________________
8- سوال: آیا بعد از خرید بلیت امکان تغییر یا کنسل آن است ؟
پاسخ: خیر
____________________________________________________________________________
9- سوال :در صورت عدم استفاده از بلیت خریداری شده در تاریخ درج شده آیا میتوانم در تاریخ دیگری از 9 آن استفاده کنم؟
پاسخ: خیر هر بلیت فقط در تاریخ مشخص شده اعتبار دارد.
____________________________________________________________________________
10- سوال: آیا برای روزهای تعطیلی رسمی (تقویمی) می توان بلیت بازدید خریداری کرد؟
پاسخ: بله برج میلاد تهران در روزهای تعطیل هم میزبان بازدیدکنندگان و گردشگران خواهد بود.
____________________________________________________________________________
11- سوال: آیا بازدید از برج در تمام طول هفته امکان پذیر است ؟
پاسخ: بله برج میلاد تهران همه روزه از ساعت 22:9 الی 22:12 میزبان گردشگران و بازدید کنندگان خواهد بود.
____________________________________________________________________________
12- سوال: هنگامی که در حال بازدید هستم محدودیت زمانی برای ماندن من در بالای برج وجود دارد؟
پاسخ:
____________________________________________________________________________
13- سوال: گیشه بلیت فروشی در کدام قسمت برج قرار گرفته است؟
پاسخ:
____________________________________________________________________________
14- سوال: آیا اتاق کمک های اولیه یا اورژانس در برج وجود دارد ؟
پاسخ:
____________________________________________________________________________
15- سوال: آیا می توانم حیوان خانگی ام را با خود بیاورم؟
پاسخ:
____________________________________________________________________________
16- سوال: آیا دستگاه خودپرداز در برج وجود دارد ؟
پاسخ: بله در محل ورودی مجموعه برج تعدادی دستگاه خودپرداز تعبیه شده است.
____________________________________________________________________________
17- سوال: آیا هنگام خرید حضوری بلیت امکان استفاده از کارت اعتباری در گیشه بلیت فروشی است ؟
پاسخ:
____________________________________________________________________________
18- سوال: برای برقراری ارتباط تلفنی با چه شماره می توانم تماس بگیرم ؟
پاسخ: سامانه تلفن برج میلاد تهران به شماره 5858 می باشد.
____________________________________________________________________________
19- سوال: آیا من می توانم به صورت آنلاین رستوران رزرو کنم ؟
پاسخ:
____________________________________________________________________________
20- سوال :آیا می توان از طریق سایت برج میلاد بلیت کنسرت هم خریداری کرد؟
پاسخ: خیر در حال حاضر این امکان وجود ندارد.
____________________________________________________________________________
21- ﺳﻮال: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺑﺮج ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ؟
پاسخ: ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮج و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ
____________________________________________________________________________
22- ﺳﻮال: آﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎى ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﺑﺮاى ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻰ وﺟﻮد دارد؟
پاسخ: ﺑﻠﻪ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎى ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﺮج ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن راﻫﻨﻤﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ آﻧﻬﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
____________________________________________________________________________
23- ﺳﻮال: آﯾﺎ ﺑﺮاى ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮج ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد؟
پاسخ: ﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر و ﯾﺎ آﻧﻼﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاى ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺠﺎرى ﺑﺮج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد
____________________________________________________________________________
24- ﺳﻮال: آیا ﺑﺮاى ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮج ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد؟
پاسخ: ﺧﯿﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺮج و ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺠﺎرى ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻻى ﺑﺮج ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻠﯿﻂ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد
____________________________________________________________________________
25- ﺳﻮال: راه ﻫﺎى دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺑﺮج ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺎرك ﺧﻮدرو در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺟﻮد دارد؟
پاسخ: آدرس ﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ آورده ﺷﻮد - ﺑﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و دو ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ روﺑﺎز اﺳﺖ
____________________________________________________________________________
26- ﺳﻮال: آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎى ﺑﺎردار وﺟﻮد دارد؟
پاسخ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻى آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎى ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر ﻫﻮاى ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎى ﺑﺎردار ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه از ورود ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎى ﺑﺎردار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻣﻰ ﮔﺮدد
____________________________________________________________________________
27- ﺳﻮال: ارﺗﻔﺎع ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
پاسخ: ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 534 ﻣﺘﺮ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺑﺮج ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.