حسین دامغانی

از 1386 الی 1388

sample4
فوق لیسانس مدیریت

علی اکبر گلرخی

از 1388 الی 1389

sample3
فوق لیسانس مدیریت

رحیم مطهرنژاد

از 1389 الی 1390

sample4
لیسانس مدیریت

فرزاد هوشیار پارسیان

از 1390 الی 1393

sample3
لیسانس ادبیات نمایشی

علیرضا شریفی

از 1393 الی 1395

sample4

علی درویش پور

از 1395 الی 1397

sample4