معاون بازرگانی

 

 

جعفر میرزایی

معاون مالی

و پشتیبانی

sample4
حسین قدس ولی

معاون برنامه ریزی

و منابع انسانی

sample3
محمد میرزایی

معاون فنی و نگهداشت

 

 

sample3
مهدی علیپور

معاون فرهنگی

و گردشگری

 

sample4
زهره مونسان

مدیر بازرسی

 

 

sample3
محمدرضا رستمی رهرو

مدیر حراست

 

 

sample4
علی صفائیان