بسته های بازدید

1. 590.000 ریال (سکوی دید باز، گنبد آسمان، موزه شهرداری، موزه مشاهیر)
2. 390.000 ریال (سکوی دید باز)