باشگاه پینت بال

باشگاه پينت بال برج ميلاد با مساحت ١٥٠٠ متر مربع با موانع قلعه اي
داراي چمن مصنوعي
نورپردازي عالي در شب
اجراي سناريو هاي متفاوت
با نظارت و مربيگري محمد عباس زاده عضو تيم ملي پينت بال ايران و مربي رسمي فدراسيون