موزه هدایا و دستنوشته های شهرداری

این طبقه امکان دید بسیار عالی از شهر تهران را از ارتفاع 261 متری برج برای شما فراهم می آورد که در آن دست نوشته های قدیمی ایران و هدایای اهدایی به شهرداری در دوره های مختلف به نمایش در آمده است. یکی از جاذبه های این موزه کره های قدیمی متعلق به قرون 17 تا 20 میلادی است که از موزه اختصاصی ژرژ پمپیدو خریداری شده است. در این کره ها نام خلیج فارس ایران خودنمایی می کند و سندی معتبر است بر تایید نام زیبای خلیج فارس.